Shelbourne Hotel Menu

Shelbourne Hotel Menu

Shelbourne Hotel Menu

An album of photographs designed to promote the Shelbourne Hotel’s menu on social media and for print materials.

Một album gồm các bức ảnh được thiết kế để quảng bá thực đơn của Khách sạn Shelbourne trên mạng xã hội và trên các tài liệu in ấn.