Indu & Mejico

Indu & Mejico

Indu & Mejico

An album of photographs documenting the food and drinks served at Melbourne’s Indu and Mejico restuarants. These images were taken for use on organic social media, paid ad and print materials.

Một album gồm các bức ảnh ghi lại đồ ăn và đồ uống được phục vụ tại các nhà hàng Indu và Mejico ở Melbourne. Những hình ảnh này được chụp để sử dụng trên mạng xã hội tự nhiên, quảng cáo trả phí và in tài liệu.